Potvrzení o bezinfekčnosti - prohlášení zák. zástupců dítěte

 

Prohlášení musí byt vyplněno v den odjezdu a dítě je odevzdá spolu s potvrzením o Zdravotní způsobilost dítěte a průkazem zdravotní pojišťovny.

Prohlašuji, že dítě: ........................................................, rodné číslo: ........................., bytem: ...............................................................

nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel...), lékař nenařídil změnu režimu, okresní hygienik ani ošetřující lékař dítěti nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních dvou týdnech do styku s osobami, které by onemocněly přenosnou nemocí. Léky, které dítě užívá, případně existující omezení vyplývající ze zdravotního stavu dítěte jsem písemně uvedl(a) v závazné přihlášce a informoval předem zdravotníka letního tábora.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

V ..................... dne .............  ...........podpis zákonného zástupce...........

Telefonické spojení pro případný kontakt v době konání tábora:

Tel. do zaměstnání: ..........................   Tel. domů: ..........................

Upozornění:

Dítě, za které nebude v den odjezdu zaplacena celá cena poukazu letního tábora, nebude na tábor přijato. Stejně tak dítě jevící známky onemocnění. Rodiče jsou povinni zajistit při odjezdu předání dítěte a jeho dokladů a při návratu z tábora si dítě převzít.
Na letním táboře budou mít děti celodenní režim a táborový program. Každé dítě je povinno dodržovat daný režim a pokyny vedoucích tábora. V případě hrubého porušování táborového řádu může být dítě z tábora vyloučeno (rodiče budou telefonicky vyrozuměni a zajistí si sami odvoz dítěte). V žádném případě není povoleno kouření ani požívání alkoholických nápojů. Při programu tábora není dovoleno používání mobilních telefonů.
Za cennosti, elektroniku, drahé oblečení, peníze a neoznačené věci nepřebírá společnost odpovědnost. V případě poškození či rozbití zařízení tábora dítětem jsou rodiče povinni zajistit finanční náhradu po dohodě s hlavním vedoucím tábora.

 

 

Žádáme rodiče, aby své děti na táboře nenavštěvovali!

Prohlašuji, že souhlasím s výše uvedenými upozorněními. A s ošetřením svého dítěte po dobu trvání tábora.

 

 

 

…………………………………. podpis obou rodičů …….………………………….

Sestavuji aktuální kalendář ...